Skip to main content

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

 • Στο θεσμό της Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής και οφείλουν να εφαρμόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΟΑΕΔ).
 • Η επιχείρηση είναι χρήσιμο να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο του στην συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.
 • Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
 • Να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας-μέντορας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Μαθητείας, όπως Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (παρουσιολόγιο), Ημερολόγιο Μάθησης του μαθητή και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους. Επίσης να φροντίζει για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών της ειδικότητας των μαθητευόμενων.
 • Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.
 • Στην περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να διαθέσει θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσει βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνει ότι επιθυμεί να του διαθέσει θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στην εκπαιδευτική δομή που φοιτά.
 • Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον ΕΦΚΑ.
 • Λαμβάνει σημαντική επιδότηση απασχόλησης και ασφάλισης, από πόρους του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.
 • Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983, όπως ισχύει.
 • Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το χώρο Μαθητείας.
 • Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στο Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολικής Μονάδας, τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου της εκπαιδευτικής μονάδας, δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στην επιχείρηση και την τοποθέτησή του σε άλλη επιχείρηση, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του Προγράμματος Μάθησης σε χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26385/β/20-2-2017ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)
Ατομική Επιχείρηση 1
1  έως  5 1
6  έως  10 2
11  έως  14 2
 15  έως  20 3
21  έως  26 4
27  έως  32 5
 33  έως  38 6
39  έως  44 7
 45  έως  50 8
 51  έως  55 9
 56  έως  61 10
Σημειώνεται ότι:

Το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40.

Οι θέσεις μαθητείας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις πρέπει να αντιστοιχούν στις ειδικότητες που διδάσκονται στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ), στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ). Οι ειδικότητες των σχολών μαθητείας ανακοινώνονται κάθε χρόνο από τον ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/epas, το Υπουργείο Παιδείας https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/ και από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς http://gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/mathiteia-diek/perigrafi-mathiteias

 • Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).
 • Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της Μαθητείας υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.
 • Κάθε εργοδότης που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας, την έναρξη της Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.
 • Στη συνέχεια επισημαίνουμε, ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 10,89€.
 • Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 4611/2019 ισχύει ότι:

 • Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, που πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγει.
 • Η μη τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται τη διακοπή της σύμβασης μαθητείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τα προγράμματα μαθητείας για δύο (2) έτη.
Skip to content